ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Chiatsea praktijk voor shiatsu therapie

Artikel 1 Definities
Chiatsea: therapeute Michelle Tijdgat in praktijk voor shiatsu therapie Chiatsea – hierna Chiatsea genoemd.
De cliënt: de wederpartij van Chiatsea, praktijk voor shiatsu therapie. Het woord cliënt wordt gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke cliënten.
Behandeling: de overeenkomst tussen cliënt en Chiatsea, praktijk voor shiatsu therapie.

Artikel 2 Algemeen
De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is maakt met Chiatsea voor de aangeboden diensten.
Chiatsea is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
Chiatsea is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen, hierbij wordt de behandeling onmiddellijk onderbroken en wordt de overeenkomst ontbonden.

Artikel 3 Toepasselijkheid
Op alle behandelingen en facturen tussen Chiatsea en de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden Chiatsea van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Chiatsea heeft aanvaard.

Artikel 4 Derden
De cliënt kan gevraagd worden om toestemming te geven om informatie in te winnen bij huisarts en/of verwijzer. Tevens zal Chiatsea relevantie informatie bij de start en het einde van het behandeltraject terugkoppelen naar de verwijzer of huisarts, tenzij de cliënt hiermee uitdrukkelijk niet akkoord is.
Bij een verwijzing naar een nieuwe behandelaar zal, na akkoord van de cliënt, aan deze behandelaar indien van toepassing relevante informatie en bevindingen worden doorgegeven.

Artikel 5 Behandelingsperiode
Een behandelingsperiode wordt overlegd met de cliënt. Het aantal behandelingen kan afhankelijk van het resultaat van de behandeling wijzigen. Het aantal behandelingen wordt in principe bepaald door de wens van de cliënt. Chiatsea zal een advies uitbrengen met betrekking tot het aantal behandelingen in relatie tot de klacht van de cliënt.

Artikel 6 Niet verschijnen van de cliënt
Als bij verhindering de cliënt niet tijdig (maximaal 24 uur voor de afspraak) contact opneemt met Chiatsea en niet verschijnt op de afspraak wordt de cliënt in rekening gesteld voor het totale factuurbedrag.

Artikel 7 Annulering
Annulering van afspraken van de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te gebeuren. Chiatsea zal er anderzijds ook zorg voor dragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor de desbetreffende cliënt. Kan Chiatsea de geplande afspraak niet nakomen, dan wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden.

Artikel 8 Verantwoordelijkheden cliënt
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van hem/ haarzelf. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of van plan bent binnenkort zwanger te worden, moet u dat zeker melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan u doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Ook veranderingen in de gezondheidstoestand tijdens het behandelingstraject dienen te worden gemeld. Chiatsea wordt niet aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim over medicatie, lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen of voor de behandeling belangrijke relevante informatie.

Artikel 9 Geheimhouding
De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alles dat haar in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot de cliënt. Hierop kan slechts inbreuk worden gemaakt voor zover de therapeut daartoe door wettelijke regelingen wordt verplicht. Bovendien mag de therapeut, voor zover dat noodzakelijk is voor de advisering, overleg plegen met andere therapeuten dan wel met andere beroepsbeoefenaren voor zover deze ook een plicht tot geheimhouding kennen. Chiatsea zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet met derden delen.

Artikel 10 Dossierbeheer, inzagerecht en afschrift van cliëntdossier
Indien sprake is van een contact waarbij de cliënt meer dan eenmaal wordt behandeld, zal Chiatsea van de betrokken cliënt een dossier bijhouden. Naast Chiatsea heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier. De cliënt kan ook vragen om een afschrift van het eigen dossier.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Na de wettelijk verplichte bewaartermijn wordt deze vernietigd, verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel11 Beëindiging behandeling
De cliënt heeft het recht het behandelplan eenzijdig te beëindigen, ook zonder opgaaf van reden. Chiatsea zal cliënt vragen om de reden te geven, maar de cliënt is niet verplicht hierop antwoord te geven. Als Chiatsea de behandeling wil beëindigen, dan zal zij evenwel wel een reden aan de cliënt moeten geven.

Artikel 12 Facturering en betaling
De cliënt gaat akkoord met de meeste recente tariefstelling zoals op de website van Chiatsea vermeld staat. Ofwel met een andere afspraak indien deze uitdrukkelijk is gemaakt tussen Chiatsea en de cliënt. Na ontvangst van de factuur dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureau’s, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
Michelle Tijdgat is via de beroepsvereniging SVN (Shiatsu Vereniging Nederland) verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Michelle Tijdgat voor schade voortvloeiende uit de door haar verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Chiatsea wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Chiatsea ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
Michelle Tijdgat is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Chiatsea kunnen worden toegerekend. Michelle Tijdgat zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Michelle Tijdgat geeft geen garantie op haar diensten en kan niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen.

Artikel 14 Klachten
Klachten kunnen binnen twee weken na de behandeling schriftelijk worden ingediend, per email of per post. Middels de beroepsvereniging van Michelle Tijdgat, SVN (Shiatsu Vereniging Nederland), is een klacht-en tuchtrecht van kracht. Michelle Tijdgat is aangesloten bij SCAG inzake de wet WKKGZ.

Artikel 15 Instemming met de voorwaarden
De algemene voorwaarden worden per email aan de cliënt uitgereikt na het maken van de eerste afspraak. De cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt hierover geen melding maakt voor of bij begin van de afspraak. Deze voorwaarden gelden ook voor alle volgende behandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.